Công nghệ thông tin

21/2/2019 1259 lượt xem
Chương trình đào tạo Công nghệ thông tin  
Chi tiết

Công nghệ thông tin Việt-Nhật

13/2/2019 867 lượt xem
Chương trình đào tạo Công nghệ thông tin Việt-Nhật  
Chi tiết

Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ - Bộ Giáo dục và Đào tạo

21/3/2019 4840 lượt xem
Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Văn bản hợp nhất Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 và Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27/12/2012 về việc ban hành quy chế đào ... 
Chi tiết