Thời khoá biểu K14 CNTT

10/24/2020 7:03 PM

Thời khoá biểu các lớp CNTT K14:

Thời khoá biểu lớp CNTT Việt Nhật K14:

Lưu ý: Tuần 8 bắt đầu từ thứ 2, 26/10/2020

Lớp Việt Nhật xem danh sách chia nhóm ở đây