Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ - Bộ Giáo dục và Đào tạo
Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Văn bản hợp nhất Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 và Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27/12/2012 về việc ban hành quy chế đào ... 

Khoa học máy tính
Chương trình đào tạo ngành Khoa học máy tính  
Công nghệ thông tin
Chương trình đào tạo Công nghệ thông tin  
Công nghệ thông tin Việt-Nhật
Chương trình đào tạo Công nghệ thông tin Việt-Nhật