Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ - Bộ Giáo dục và Đào tạo

21/3/2019 189 lượt xem
Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Văn bản hợp nhất Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 và Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27/12/2012 về việc ban hành quy chế đào ... 

Đào tạo sau đại học

21/2/2019 102 lượt xem
 

Khoa học máy tính

21/2/2019 122 lượt xem
Chương trình đào tạo ngành Khoa học máy tính  

Công nghệ thông tin

21/2/2019 121 lượt xem
Chương trình đào tạo Công nghệ thông tin  

Công nghệ thông tin Việt-Nhật

13/2/2019 176 lượt xem
Chương trình đào tạo Công nghệ thông tin Việt-Nhật